විහාරාධිපති තනතුරක් බුදුරජානන් වහන්සේ අනුදැන වදාරා ඇත්ද?

Vinaya discussions (විනය සාකච්ඡා).
Post Reply
kamal
Posts: 21
Joined: Thu Nov 26, 2020 12:11 am

විහාරාධිපති තනතුරක් බුදුරජානන් වහන්සේ අනුදැන වදාරා ඇත්ද?

Post by kamal »

සේරුවිල විහාරාධිපති තනතුර පිළිබඳ ඇතිව ඇති ගැටලුවක් පිළිබඳ මේ දිනවල අන්තර්ජාලයේ නොයෙකුත් පුවත් දක්නට ලැබෙනවා. විහාර දේවාලගම් පනත පැත්තක තිබේවා, නිකාය සම්මුතීන් ද පැත්තක තිබේවා, ගිහියන්ගේ සම්මුතීන් ද පැත්තක තිබේවා, විහාරාධිපති තනතුරක් බුදුරජානන් වහන්සේ අනුදැන වදාරා ඇත්ද? එහෙම තනතුරක් ගැන මට නම් සිහිවෙන්නේ නෑ.
IndikaW
Posts: 2
Joined: Tue Jun 08, 2021 12:59 am

Re: විහාරාධිපති තනතුරක් බුදුරජානන් වහන්සේ අනුදැන වදාරා ඇත්ද?

Post by IndikaW »

Dear Kamal,

I accidentally heard an answer to your question when I was watching the following video. Though, it is not based on Tripitaka. You may also not believe in prof. Raj Somadewa’s words. In any case, the following is the link to the video. You may reach out to prof. Raj Somadewa for finding the sources.

https://www.youtube.com/watch?v=ZqqL3YRkmzc (from 21.00)

With Metha,
Indika
Last edited by IndikaW on Tue Jun 08, 2021 1:00 am, edited 1 time in total.
Post Reply