පශ්චීමහවිකයන්

General discussions (පොදු සාකච්ඡා).
Post Reply
sandun_induwara
Posts: 3
Joined: Wed Feb 03, 2021 9:07 am

පශ්චීමහවිකයන්

Post by sandun_induwara »

පශ්චීමහවිකයන් යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද?
kamal
Posts: 21
Joined: Thu Nov 26, 2020 12:11 am

Re: පශ්චීමහවිකයන්

Post by kamal »

sandun_induwara wrote: Fri Feb 19, 2021 1:54 pm පශ්චීමහවිකයන් යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද?
පින්වත් සඳුන් මහතාණෙනි,

පශ්චිමභවිකයන් යනු අන්තිම භවයේ සිටින සත්වයන් යනුයි.

තෙරුවන් සරණයි!

කමල්
Post Reply