විවාහකයෙකු වී දිගු කාලීනව බ්‍රහ්මචරියාවේ හැසිරීම මිත්‍යාචාරයක් ද?

General discussions (පොදු සාකච්ඡා).
kamal
Posts: 19
Joined: Thu Nov 26, 2020 12:11 am

විවාහකයෙකු වී දිගු කාලීනව බ්‍රහ්මචරියාවේ හැසිරීම මිත්‍යාචාරයක් ද?

Post by kamal »ඉහත වීඩියෝවේ කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි පවසන දෙය ධර්මයට විනයට අනුකූල දැයි මට සැකයි. ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයේ අඞ්‌ගුත්‌තරනිකායේ අට්ඨකනිපාතයේ පඨමපණ්ණාසකයේ ගහපතිවග්ගයේ එන වෙසාලික උග්ත සූත්‍රයේ සහ හත්ථිගාමක උග්ග සූත්‍රයේ ස්වකීය කැමැත්තට බ්‍රහ්මචාරී වූ සැදැහැවත් උපාසකයින් පිළිබඳ සඳහන්ව තිබෙනවා. එම සූත්‍රවලට අනුව බිරින්දෑවරුන්ට ඒ ගැන දැන්වීම පසුවයි කර ඇත්තේ.

කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි පවසන දෑ ත්‍රිපිටකයේ හෝ අටුවාවේ සඳහන්ව ඇත්නම් ඒ කවර ස්ථානවල දැයි දැනගැනීමට ඇත්නම් අගෙයි. දන්නා අය වෙතොත් ඒ පිළිබඳ සටහන් තබත්වා!
sudassi
Posts: 6
Joined: Wed Jan 20, 2021 12:19 pm

Re: විවාහකයෙකු වී දිගු කාලීනව බ්‍රහ්මචරියාවේ හැසිරීම මිත්‍යාචාරයක් ද?

Post by sudassi »

අත්ථි, මහාරාජ, වෙගළිඞ්ගං නාම ගාමනිගමො. තත්ථ ඝටිකාරො නාම කුම්භකාරො; සො මෙ උපට්ඨාකො අග්ගුපට්ඨාකො. තුය්හං ඛො පන, මහාරාජ, න මෙ කස්සපො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්ධො අධිවාසෙති බාරාණසියං වස්සාවාසන්ති අත්ථෙව (අත්ථි (සී. පී.)) අඤ්ඤථත්තං, අත්ථි දොමනස්සං. තයිදං ඝටිකාරස්ස කුම්භකාරස්ස (ඝටිකාරෙ කුම්භකාරෙ (සී. ස්‍යා. කං. පී.)) නත්ථි ච න ච භවිස්සති. ඝටිකාරො ඛො, මහාරාජ, කුම්භකාරො බුද්ධං සරණං ගතො, ධම්මං සරණං ගතො, සඞ්ඝං සරණං ගතො. ඝටිකාරො ඛො, මහාරාජ, කුම්භකාරො පාණාතිපාතා පටිවිරතො, අදින්නාදානා පටිවිරතො, කාමෙසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරතො, මුසාවාදා පටිවිරතො, සුරාමෙරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරතො. ඝටිකාරො ඛො, මහාරාජ, කුම්භකාරො බුද්ධෙ අවෙච්චප්පසාදෙන සමන්නාගතො, ධම්මෙ අවෙච්චප්පසාදෙන සමන්නාගතො, සඞ්ඝෙ අවෙච්චප්පසාදෙන සමන්නාගතො, අරියකන්තෙහි සීලෙහි සමන්නාගතො. ඝටිකාරො ඛො, මහාරාජ, කුම්භකාරො දුක්ඛෙ නික්කඞ්ඛො, දුක්ඛසමුදයෙ නික්කඞ්ඛො, දුක්ඛනිරොධෙ නික්කඞ්ඛො, දුක්ඛනිරොධගාමිනියා පටිපදාය නික්කඞ්ඛො. ඝටිකාරො ඛො, මහාරාජ, කුම්භකාරො එකභත්තිකො බ්‍රහ්මචාරී සීලවා කල්‍යාණධම්මො. ඝටිකාරො ඛො, මහාරාජ, කුම්භකාරො නික්ඛිත්තමණිසුවණ්ණො අපෙතජාතරූපරජතො . ඝටිකාරො ඛො, මහාරාජ, කුම්භකාරො පන්නමුසලො න සහත්ථා පථවිං ඛණති (කුම්භකාරො න මුසලෙන න සහත්ථා පඨවිං ඛණති (ස්‍යා. කං. පී.), කුම්භකාරො න මුසලෙන සහත්ථා පථවිඤ්ච ඛණති (ක.)). යං හොති කූලපලුග්ගං වා මූසිකුක්කරො (මූසිකුක්කුරො (සී. ස්‍යා. කං. පී.)) වා තං කාජෙන ආහරිත්වා භාජනං කරිත්වා එවමාහ - ‘‘එත්ථ යො ඉච්ඡති තණ්ඩුලපටිභස්තානි (තණ්ඩුල පභිවත්තානි (සී. පී.)) වා මුග්ගපටිභස්තානි වා කළායපටිභස්තානි වා නික්ඛිපිත්වා යං ඉච්ඡති තං හරතූ’’ති. ඝටිකාරො ඛො, මහාරාජ, කුම්භකාරො අන්ධෙ ජිණ්ණෙ මාතාපිතරො පොසෙති. ඝටිකාරො ඛො, මහාරාජ, කුම්භකාරො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකො තත්ථ පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්මො තස්මා ලොකා.
sudassi
Posts: 6
Joined: Wed Jan 20, 2021 12:19 pm

Re: විවාහකයෙකු වී දිගු කාලීනව බ්‍රහ්මචරියාවේ හැසිරීම මිත්‍යාචාරයක් ද?

Post by sudassi »

එකං සමයං භගවා සක්කෙසු විහරති කපිලවත්ථුස්මිං නිග්‍රොධාරාමෙ. අථ ඛො සම්බහුලා සක්කා උපාසකා තදහුපොසථෙ යෙන භගවා තෙනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නෙ ඛො සක්කෙ උපාසකෙ භගවා එතදවොච - ‘‘අපි නු තුම්හෙ, සක්කා, අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං උපොසථං උපවසථා’’ති? ‘‘අප්පෙකදා මයං, භන්තෙ, අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං උපොසථං උපවසාම, අප්පෙකදා න උපවසාමා’’ති. ‘‘තෙසං වො, සක්කා, අලාභා තෙසං දුල්ලද්ධං, යෙ තුම්හෙ එවං සොකසභයෙ ජීවිතෙ මරණසභයෙ ජීවිතෙ අප්පෙකදා අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං උපොසථං උපවසථ, අප්පෙකදා න උපවසථ.
‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, සක්කා, ඉධ පුරිසො යෙන කෙනචි කම්මට්ඨානෙන අනාපජ්ජ අකුසලං දිවසං අඩ්ඪකහාපණං නිබ්බිසෙය්‍ය. දක්ඛො පුරිසො උට්ඨානසම්පන්නොති අලං වචනායා’’ති? ‘‘එවං, භන්තෙ’’.
‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, සක්කා, ඉධ පුරිසො යෙන කෙනචි කම්මට්ඨානෙන අනාපජ්ජ අකුසලං දිවසං කහාපණං නිබ්බිසෙය්‍ය. දක්ඛො පුරිසො උට්ඨානසම්පන්නොති අලං වචනායා’’ති? ‘‘එවං, භන්තෙ’’.
‘‘තං කිං, මඤ්ඤථ, සක්කා, ඉධ පුරිසො යෙන කෙනචි කම්මට්ඨානෙන අනාපජ්ජ අකුසලං දිවසං ද්වෙ කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය ... තයො කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... චත්තාරො කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... පඤ්ච කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... ඡ කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... සත්ත කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... අට්ඨ කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... නව කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... දස කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... වීස කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... තිංස කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... චත්තාරීසං කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... පඤ්ඤාසං කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... කහාපණසතං නිබ්බිසෙය්‍ය. දක්ඛො පුරිසො උට්ඨානසම්පන්නොති අලං වචනායා’’ති? ‘‘එවං, භන්තෙ’’.
‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, සක්කා, අපි නු සො පුරිසො දිවසෙ දිවසෙ කහාපණසතං කහාපණසහස්සං නිබ්බිසමානො ලද්ධං ලද්ධං නික්ඛිපන්තො වස්සසතායුකො වස්සසතජීවී මහන්තං භොගක්ඛන්ධං අධිගච්ඡෙය්‍යා’’ති? ‘‘එවං, භන්තෙ’’.
‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, සක්කා, අපි නු සො පුරිසො භොගහෙතු භොගනිදානං භොගාධිකරණං එකං වා රත්තිං එකං වා දිවසං උපඩ්ඪං වා රත්තිං උපඩ්ඪං වා දිවසං එකන්තසුඛප්පටිසංවෙදී විහරෙය්‍යා’’ති? ‘‘නො හෙතං, භන්තෙ’’. ‘‘තං කිස්ස හෙතු’’? ‘‘කාමා හි, භන්තෙ, අනිච්චා තුච්ඡා මුසා මොසධම්මා’’ති.
‘‘ඉධ පන වො, සක්කා, මම සාවකො දස වස්සානි අප්පමත්තො ආතාපී පහිතත්තො විහරන්තො යථා මයානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමානො සතම්පි වස්සානි සතම්පි වස්සසතානි සතම්පි වස්සසහස්සානි එකන්තසුඛප්පටිසංවෙදී විහරෙය්‍ය. සො ච ඛ්වස්ස සකදාගාමී වා අනාගාමී වා අපණ්ණකං වා සොතාපන්නො. තිට්ඨන්තු, සක්කා, දස වස්සානි.
ඉධ මම සාවකො නව වස්සානි... අට්ඨ වස්සානි... සත්ත වස්සානි... ඡ වස්සානි... පඤ්ච වස්සානි චත්තාරි වස්සානි... තීණි වස්සානි... ද්වෙ වස්සානි... එකං වස්සං අප්පමත්තො ආතාපී පහිතත්තො විහරන්තො යථා මයානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමානො සතම්පි වස්සානි සතම්පි වස්සසතානි සතම්පි වස්සසහස්සානි එකන්තසුඛප්පටිසංවෙදී විහරෙය්‍ය, සො ච ඛ්වස්ස සකදාගාමී වා අනාගාමී වා අපණ්ණකං වා සොතාපන්නො. තිට්ඨතු, සක්කා, එකං වස්සං.
ඉධ මම සාවකො දස මාසෙ අප්පමත්තො ආතාපී පහිතත්තො විහරන්තො යථා මයානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමානො සතම්පි වස්සානි සතම්පි වස්සසතානි සතම්පි වස්සසහස්සානි එකන්තසුඛප්පටිසංවෙදී විහරෙය්‍ය, සො ච ඛ්වස්ස සකදාගාමී වා අනාගාමී වා අපණ්ණකං වා සොතාපන්නො. තිට්ඨන්තු, සක්කා, දස මාසා.
ඉධ මම සාවකො නව මාසෙ... අට්ඨ මාසෙ... සත්ත මාසෙ... ඡ මාසෙ... පඤ්ච මාසෙ... චත්තාරො මාසෙ... තයො මාසෙ... ද්වෙ මාසෙ... එකං මාසං... අඩ්ඪමාසං අප්පමත්තො ආතාපී පහිතත්තො විහරන්තො යථා මයානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමානො සතම්පි වස්සානි සතම්පි වස්සසතානි සතම්පි වස්සසහස්සානි එකන්තසුඛප්පටිසංවෙදී විහරෙය්‍ය, සො ච ඛ්වස්ස සකදාගාමී වා අනාගාමී වා අපණ්ණකං වා සොතාපන්නො. තිට්ඨතු, සක්කා, අඩ්ඪමාසො.
ඉධ මම සාවකො දස රත්තින්දිවෙ (රත්තිදිවෙ (ක.)) අප්පමත්තො ආතාපී පහිතත්තො විහරන්තො යථා මයානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමානො සතම්පි වස්සානි සතම්පි වස්සසතානි සතම්පි වස්සසහස්සානි එකන්තසුඛප්පටිසංවෙදී විහරෙය්‍ය, සො ච ඛ්වස්ස සකදාගාමී වා අනාගාමී වා අපණ්ණකං වා සොතාපන්නො. තිට්ඨන්තු, සක්කා, දස රත්තින්දිවා.
ඉධ මම සාවකො නව රත්තින්දිවෙ... අට්ඨ රත්තින්දිවෙ... සත්ත රත්තින්දිවෙ... ඡ රත්තින්දිවෙ... පඤ්ච රත්තින්දිවෙ... චත්තාරො රත්තින්දිවෙ... තයො රත්තින්දිවෙ... ද්වෙ රත්තින්දිවෙ... එකං රත්තින්දිවං අප්පමත්තො ආතාපී පහිතත්තො විහරන්තො යථා මයානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමානො සතම්පි වස්සානි සතම්පි වස්සසතානි සතම්පි වස්සසහස්සානි එකන්තසුඛප්පටිසංවෙදී විහරෙය්‍ය, සො ච ඛ්වස්ස සකදාගාමී වා අනාගාමී වා අපණ්ණකං වා සොතාපන්නො. තෙසං වො, සක්කා, අලාභා තෙසං දුල්ලද්ධං, යෙ තුම්හෙ එවං සොකසභයෙ ජීවිතෙ මරණසභයෙ ජීවිතෙ අප්පෙකදා අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං උපොසථං උපවසථ, අප්පෙකදා න උපවසථා’’ති. ‘‘එතෙ මයං, භන්තෙ, අජ්ජතග්ගෙ අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං උපොසථං උපවසිස්සාමා’’ති. ඡට්ඨං.
sudassi
Posts: 6
Joined: Wed Jan 20, 2021 12:19 pm

Re: විවාහකයෙකු වී දිගු කාලීනව බ්‍රහ්මචරියාවේ හැසිරීම මිත්‍යාචාරයක් ද?

Post by sudassi »

‘‘අබ්‍රහ්මචරියං පරිවජ්ජයෙය්‍ය, අඞ්ගාරකාසුං ජලිතංව විඤ්ඤූ;
අසම්භුණන්තො පන බ්‍රහ්මචරියං, පරස්ස දාරං න අතික්කමෙය්‍ය.
sudassi
Posts: 6
Joined: Wed Jan 20, 2021 12:19 pm

Re: විවාහකයෙකු වී දිගු කාලීනව බ්‍රහ්මචරියාවේ හැසිරීම මිත්‍යාචාරයක් ද?

Post by sudassi »

sudassi wrote: Wed Jan 20, 2021 12:38 pm ‘‘අබ්‍රහ්මචරියං පරිවජ්ජයෙය්‍ය, අඞ්ගාරකාසුං ජලිතංව විඤ්ඤූ;
අසම්භුණන්තො පන බ්‍රහ්මචරියං, පරස්ස දාරං න අතික්කමෙය්‍ය.
ධම්මික සුත්‍රය
kamal
Posts: 19
Joined: Thu Nov 26, 2020 12:11 am

Re: විවාහකයෙකු වී දිගු කාලීනව බ්‍රහ්මචරියාවේ හැසිරීම මිත්‍යාචාරයක් ද?

Post by kamal »

sudassi wrote: Wed Jan 20, 2021 12:35 pm අත්ථි, මහාරාජ, වෙගළිඞ්ගං නාම ගාමනිගමො. තත්ථ ඝටිකාරො නාම කුම්භකාරො; සො මෙ උපට්ඨාකො අග්ගුපට්ඨාකො. තුය්හං ඛො පන, මහාරාජ, න මෙ කස්සපො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්ධො අධිවාසෙති බාරාණසියං වස්සාවාසන්ති අත්ථෙව (අත්ථි (සී. පී.)) අඤ්ඤථත්තං, අත්ථි දොමනස්සං. තයිදං ඝටිකාරස්ස කුම්භකාරස්ස (ඝටිකාරෙ කුම්භකාරෙ (සී. ස්‍යා. කං. පී.)) නත්ථි ච න ච භවිස්සති. ඝටිකාරො ඛො, මහාරාජ, කුම්භකාරො බුද්ධං සරණං ගතො, ධම්මං සරණං ගතො, සඞ්ඝං සරණං ගතො. ඝටිකාරො ඛො, මහාරාජ, කුම්භකාරො පාණාතිපාතා පටිවිරතො, අදින්නාදානා පටිවිරතො, කාමෙසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරතො, මුසාවාදා පටිවිරතො, සුරාමෙරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරතො. ඝටිකාරො ඛො, මහාරාජ, කුම්භකාරො බුද්ධෙ අවෙච්චප්පසාදෙන සමන්නාගතො, ධම්මෙ අවෙච්චප්පසාදෙන සමන්නාගතො, සඞ්ඝෙ අවෙච්චප්පසාදෙන සමන්නාගතො, අරියකන්තෙහි සීලෙහි සමන්නාගතො. ඝටිකාරො ඛො, මහාරාජ, කුම්භකාරො දුක්ඛෙ නික්කඞ්ඛො, දුක්ඛසමුදයෙ නික්කඞ්ඛො, දුක්ඛනිරොධෙ නික්කඞ්ඛො, දුක්ඛනිරොධගාමිනියා පටිපදාය නික්කඞ්ඛො. ඝටිකාරො ඛො, මහාරාජ, කුම්භකාරො එකභත්තිකො බ්‍රහ්මචාරී සීලවා කල්‍යාණධම්මො. ඝටිකාරො ඛො, මහාරාජ, කුම්භකාරො නික්ඛිත්තමණිසුවණ්ණො අපෙතජාතරූපරජතො . ඝටිකාරො ඛො, මහාරාජ, කුම්භකාරො පන්නමුසලො න සහත්ථා පථවිං ඛණති (කුම්භකාරො න මුසලෙන න සහත්ථා පඨවිං ඛණති (ස්‍යා. කං. පී.), කුම්භකාරො න මුසලෙන සහත්ථා පථවිඤ්ච ඛණති (ක.)). යං හොති කූලපලුග්ගං වා මූසිකුක්කරො (මූසිකුක්කුරො (සී. ස්‍යා. කං. පී.)) වා තං කාජෙන ආහරිත්වා භාජනං කරිත්වා එවමාහ - ‘‘එත්ථ යො ඉච්ඡති තණ්ඩුලපටිභස්තානි (තණ්ඩුල පභිවත්තානි (සී. පී.)) වා මුග්ගපටිභස්තානි වා කළායපටිභස්තානි වා නික්ඛිපිත්වා යං ඉච්ඡති තං හරතූ’’ති. ඝටිකාරො ඛො, මහාරාජ, කුම්භකාරො අන්ධෙ ජිණ්ණෙ මාතාපිතරො පොසෙති. ඝටිකාරො ඛො, මහාරාජ, කුම්භකාරො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකො තත්ථ පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්මො තස්මා ලොකා.
පින්වත් පළුගස්වැව සුදස්සී හිමියනි,

ඝටීකාර සූත්‍රයේ ඉහත දක්වා ඇති කොටසේ (පිටුව) බ්‍රහ්මචාරී ඝටීකාර උපාසකතුමා පිළිබඳ සදහන් නමුත් විවාහ වී බ්‍රහ්මචාරී වීමක් පිළිබඳ සඳහන් නොවේ.

කමල්
kamal
Posts: 19
Joined: Thu Nov 26, 2020 12:11 am

Re: විවාහකයෙකු වී දිගු කාලීනව බ්‍රහ්මචරියාවේ හැසිරීම මිත්‍යාචාරයක් ද?

Post by kamal »

sudassi wrote: Wed Jan 20, 2021 12:37 pm එකං සමයං භගවා සක්කෙසු විහරති කපිලවත්ථුස්මිං නිග්‍රොධාරාමෙ. අථ ඛො සම්බහුලා සක්කා උපාසකා තදහුපොසථෙ යෙන භගවා තෙනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නෙ ඛො සක්කෙ උපාසකෙ භගවා එතදවොච - ‘‘අපි නු තුම්හෙ, සක්කා, අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං උපොසථං උපවසථා’’ති? ‘‘අප්පෙකදා මයං, භන්තෙ, අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං උපොසථං උපවසාම, අප්පෙකදා න උපවසාමා’’ති. ‘‘තෙසං වො, සක්කා, අලාභා තෙසං දුල්ලද්ධං, යෙ තුම්හෙ එවං සොකසභයෙ ජීවිතෙ මරණසභයෙ ජීවිතෙ අප්පෙකදා අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං උපොසථං උපවසථ, අප්පෙකදා න උපවසථ.
‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, සක්කා, ඉධ පුරිසො යෙන කෙනචි කම්මට්ඨානෙන අනාපජ්ජ අකුසලං දිවසං අඩ්ඪකහාපණං නිබ්බිසෙය්‍ය. දක්ඛො පුරිසො උට්ඨානසම්පන්නොති අලං වචනායා’’ති? ‘‘එවං, භන්තෙ’’.
‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, සක්කා, ඉධ පුරිසො යෙන කෙනචි කම්මට්ඨානෙන අනාපජ්ජ අකුසලං දිවසං කහාපණං නිබ්බිසෙය්‍ය. දක්ඛො පුරිසො උට්ඨානසම්පන්නොති අලං වචනායා’’ති? ‘‘එවං, භන්තෙ’’.
‘‘තං කිං, මඤ්ඤථ, සක්කා, ඉධ පුරිසො යෙන කෙනචි කම්මට්ඨානෙන අනාපජ්ජ අකුසලං දිවසං ද්වෙ කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය ... තයො කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... චත්තාරො කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... පඤ්ච කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... ඡ කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... සත්ත කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... අට්ඨ කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... නව කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... දස කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... වීස කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... තිංස කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... චත්තාරීසං කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... පඤ්ඤාසං කහාපණෙ නිබ්බිසෙය්‍ය... කහාපණසතං නිබ්බිසෙය්‍ය. දක්ඛො පුරිසො උට්ඨානසම්පන්නොති අලං වචනායා’’ති? ‘‘එවං, භන්තෙ’’.
‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, සක්කා, අපි නු සො පුරිසො දිවසෙ දිවසෙ කහාපණසතං කහාපණසහස්සං නිබ්බිසමානො ලද්ධං ලද්ධං නික්ඛිපන්තො වස්සසතායුකො වස්සසතජීවී මහන්තං භොගක්ඛන්ධං අධිගච්ඡෙය්‍යා’’ති? ‘‘එවං, භන්තෙ’’.
‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, සක්කා, අපි නු සො පුරිසො භොගහෙතු භොගනිදානං භොගාධිකරණං එකං වා රත්තිං එකං වා දිවසං උපඩ්ඪං වා රත්තිං උපඩ්ඪං වා දිවසං එකන්තසුඛප්පටිසංවෙදී විහරෙය්‍යා’’ති? ‘‘නො හෙතං, භන්තෙ’’. ‘‘තං කිස්ස හෙතු’’? ‘‘කාමා හි, භන්තෙ, අනිච්චා තුච්ඡා මුසා මොසධම්මා’’ති.
‘‘ඉධ පන වො, සක්කා, මම සාවකො දස වස්සානි අප්පමත්තො ආතාපී පහිතත්තො විහරන්තො යථා මයානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමානො සතම්පි වස්සානි සතම්පි වස්සසතානි සතම්පි වස්සසහස්සානි එකන්තසුඛප්පටිසංවෙදී විහරෙය්‍ය. සො ච ඛ්වස්ස සකදාගාමී වා අනාගාමී වා අපණ්ණකං වා සොතාපන්නො. තිට්ඨන්තු, සක්කා, දස වස්සානි.
ඉධ මම සාවකො නව වස්සානි... අට්ඨ වස්සානි... සත්ත වස්සානි... ඡ වස්සානි... පඤ්ච වස්සානි චත්තාරි වස්සානි... තීණි වස්සානි... ද්වෙ වස්සානි... එකං වස්සං අප්පමත්තො ආතාපී පහිතත්තො විහරන්තො යථා මයානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමානො සතම්පි වස්සානි සතම්පි වස්සසතානි සතම්පි වස්සසහස්සානි එකන්තසුඛප්පටිසංවෙදී විහරෙය්‍ය, සො ච ඛ්වස්ස සකදාගාමී වා අනාගාමී වා අපණ්ණකං වා සොතාපන්නො. තිට්ඨතු, සක්කා, එකං වස්සං.
ඉධ මම සාවකො දස මාසෙ අප්පමත්තො ආතාපී පහිතත්තො විහරන්තො යථා මයානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමානො සතම්පි වස්සානි සතම්පි වස්සසතානි සතම්පි වස්සසහස්සානි එකන්තසුඛප්පටිසංවෙදී විහරෙය්‍ය, සො ච ඛ්වස්ස සකදාගාමී වා අනාගාමී වා අපණ්ණකං වා සොතාපන්නො. තිට්ඨන්තු, සක්කා, දස මාසා.
ඉධ මම සාවකො නව මාසෙ... අට්ඨ මාසෙ... සත්ත මාසෙ... ඡ මාසෙ... පඤ්ච මාසෙ... චත්තාරො මාසෙ... තයො මාසෙ... ද්වෙ මාසෙ... එකං මාසං... අඩ්ඪමාසං අප්පමත්තො ආතාපී පහිතත්තො විහරන්තො යථා මයානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමානො සතම්පි වස්සානි සතම්පි වස්සසතානි සතම්පි වස්සසහස්සානි එකන්තසුඛප්පටිසංවෙදී විහරෙය්‍ය, සො ච ඛ්වස්ස සකදාගාමී වා අනාගාමී වා අපණ්ණකං වා සොතාපන්නො. තිට්ඨතු, සක්කා, අඩ්ඪමාසො.
ඉධ මම සාවකො දස රත්තින්දිවෙ (රත්තිදිවෙ (ක.)) අප්පමත්තො ආතාපී පහිතත්තො විහරන්තො යථා මයානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමානො සතම්පි වස්සානි සතම්පි වස්සසතානි සතම්පි වස්සසහස්සානි එකන්තසුඛප්පටිසංවෙදී විහරෙය්‍ය, සො ච ඛ්වස්ස සකදාගාමී වා අනාගාමී වා අපණ්ණකං වා සොතාපන්නො. තිට්ඨන්තු, සක්කා, දස රත්තින්දිවා.
ඉධ මම සාවකො නව රත්තින්දිවෙ... අට්ඨ රත්තින්දිවෙ... සත්ත රත්තින්දිවෙ... ඡ රත්තින්දිවෙ... පඤ්ච රත්තින්දිවෙ... චත්තාරො රත්තින්දිවෙ... තයො රත්තින්දිවෙ... ද්වෙ රත්තින්දිවෙ... එකං රත්තින්දිවං අප්පමත්තො ආතාපී පහිතත්තො විහරන්තො යථා මයානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමානො සතම්පි වස්සානි සතම්පි වස්සසතානි සතම්පි වස්සසහස්සානි එකන්තසුඛප්පටිසංවෙදී විහරෙය්‍ය, සො ච ඛ්වස්ස සකදාගාමී වා අනාගාමී වා අපණ්ණකං වා සොතාපන්නො. තෙසං වො, සක්කා, අලාභා තෙසං දුල්ලද්ධං, යෙ තුම්හෙ එවං සොකසභයෙ ජීවිතෙ මරණසභයෙ ජීවිතෙ අප්පෙකදා අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං උපොසථං උපවසථ, අප්පෙකදා න උපවසථා’’ති. ‘‘එතෙ මයං, භන්තෙ, අජ්ජතග්ගෙ අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං උපොසථං උපවසිස්සාමා’’ති. ඡට්ඨං.
පින්වත් සුදස්සී හිමියනි,

ඉහත උපුටා දක්වා ඇති සක්‍ය සූත්‍රයේ අෂ්ඨාංගික උපෝසථය සමාදන් වීමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළ ශාක්‍යය වංශිකයින් පිරිසක් ගැන සඳහන් වේ. විවාහ වී ස්වකීය කැමැත්තට පමණක් බ්‍රහ්මචාරී වීම මිත්‍යාචාරයකැයි මෙහිද සඳහන් නොවේ.

කමල්
kamal
Posts: 19
Joined: Thu Nov 26, 2020 12:11 am

Re: විවාහකයෙකු වී දිගු කාලීනව බ්‍රහ්මචරියාවේ හැසිරීම මිත්‍යාචාරයක් ද?

Post by kamal »

sudassi wrote: Wed Jan 20, 2021 12:38 pm ‘‘අබ්‍රහ්මචරියං පරිවජ්ජයෙය්‍ය, අඞ්ගාරකාසුං ජලිතංව විඤ්ඤූ;
අසම්භුණන්තො පන බ්‍රහ්මචරියං, පරස්ස දාරං න අතික්කමෙය්‍ය.
පින්වත් සුදස්සී හිමියනි,

ඉහත උපුටා දක්වා ඇති ධම්මික සූත්‍රයේ සඳහන් ගාථාවේ ද විවාහ වී ස්වකීය කැමැත්තට පමණක් බ්‍රහ්මචාරී වීම මිත්‍යාචාරයකැයි සඳහන් නොවේ.

කමල්
sudassi
Posts: 6
Joined: Wed Jan 20, 2021 12:19 pm

Re: විවාහකයෙකු වී දිගු කාලීනව බ්‍රහ්මචරියාවේ හැසිරීම මිත්‍යාචාරයක් ද?

Post by sudassi »

තෙරුවන් සරණයි පින්වත් කමල් මහත්මයා

මම දැක්වුයේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනාව නිවැරැදි බව නොවේයි
එම දේශනාවේ වැරදිමක් ඇති බවයි

තුන් කල් දන්නා භාගවතුන් වහන්සේ යම් ශික්ෂා පදයක් පනවන්නේ හොද ආකාරයට දැනගෙනමයි එක නිසා ධම්මික සුත්‍රය ආදි තැන් වලදි ගිහි විනය පනවද්දි අවසර නොගෙන සිල් ගැනීමේදි යම් මිත්‍යාචාරයකට වැටෙනවා නම් භාගවතුන් වහන්සේ ඒ බවත් දේශනා කරනවා
බ්‍රහ්මචාරියව ආදි ශික්ෂා පද ආරක්ෂා කිරිම කිසිදු මිත්‍යාචාරක් නොවන බවයි මගේ අදහස

එම ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනාව වැරදි බවයි මගේ අදහස
තෙරුවන් සරණයි
පලුගස්වැවේ සුදස්සි හිමි
kamal
Posts: 19
Joined: Thu Nov 26, 2020 12:11 am

Re: විවාහකයෙකු වී දිගු කාලීනව බ්‍රහ්මචරියාවේ හැසිරීම මිත්‍යාචාරයක් ද?

Post by kamal »

sudassi wrote: Thu Jan 21, 2021 12:05 am තෙරුවන් සරණයි පින්වත් කමල් මහත්මයා

මම දැක්වුයේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනාව නිවැරැදි බව නොවේයි
එම දේශනාවේ වැරදිමක් ඇති බවයි

තුන් කල් දන්නා භාගවතුන් වහන්සේ යම් ශික්ෂා පදයක් පනවන්නේ හොද ආකාරයට දැනගෙනමයි එක නිසා ධම්මික සුත්‍රය ආදි තැන් වලදි ගිහි විනය පනවද්දි අවසර නොගෙන සිල් ගැනීමේදි යම් මිත්‍යාචාරයකට වැටෙනවා නම් භාගවතුන් වහන්සේ ඒ බවත් දේශනා කරනවා
බ්‍රහ්මචාරියව ආදි ශික්ෂා පද ආරක්ෂා කිරිම කිසිදු මිත්‍යාචාරක් නොවන බවයි මගේ අදහස

එම ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනාව වැරදි බවයි මගේ අදහස
තෙරුවන් සරණයි
පලුගස්වැවේ සුදස්සි හිමි
පින්වත් සුදස්සි හිමියනි,

පැහැදිලි කිරිම ගැන පින්. විස්තරයක් නොවූ නිසා මම අන් ලෙසකටයි ඔබ වහන්සේගේ උපුටා දැක්වීම් ගත්තේ.

තෙරුවන් සරණයි!
කමල්
Post Reply