ගෞතම බුදුසසුන බැබළේවා!

Post Reply
kamal
Posts: 27
Joined: Thu Nov 26, 2020 12:11 am

ගෞතම බුදුසසුන බැබළේවා!

Post by kamal »

"තථාගතප්පවෙදිතො ධම්මවිනයො භික්ඛවෙ විවටො විරොචති නො පටිච්ඡන්නො."

"මහණෙනි, තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරණ ලද ධර්මය හා විනය විවෘත වූයේ බබලයි. වැසුනේ නො ම බබලයි."

- ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයේ අඞ්‌ගුත්‌තරනිකායේ තිකනිපාතයේ තතියපණ්ණාසකයේ භරණ්ඩුවග්ගයේ නව වන සූත්‍රය

ගෞතම බුදුසසුන බැබළේවා!
Post Reply