ධර්ම සාකච්ඡාවන් කෙසේ කිරීම වඩාත් ඵලදායී ද?

Post Reply
kamal
Posts: 27
Joined: Thu Nov 26, 2020 12:11 am

ධර්ම සාකච්ඡාවන් කෙසේ කිරීම වඩාත් ඵලදායී ද?

Post by kamal »

ධර්ම සාකච්ඡාවන් කිරීමේදී කාලීන මාතෘකාවන්ට අදාළ සාකච්ඡා ද කෙරීමට සිදුවේ. සමහරක් විට යම් යම් පුද්ගලයින් විසින් පවසන ලද දෑ ධර්මයට විනයට අනුකූල දැයි විමසීමට ද සිදුවේ. එසේ වෙතත් ධර්ම සාකච්ඡාවන් කිරීමේදී වැඩි බරක් දිය යුතු වන්නේ ත්‍රිපිටකය මූලාශ්‍ර කරගෙන එහි ඇති ධර්මය විනය පිළිබඳ සොයා බැලීමටයි.

ත්‍රිපිටකයේ ඇති යම් කරුණක අර්ථය කුමක්ද? එහි අර්ථය මෙයද, නැත්නම් වෙනත් අර්ථයක් ද ආදී ලෙස සාකච්ඡා කිරීමේදී මූලික බුද්ධ භාෂිතයම හැදෑරීමට ලක්වේ. එය අහවල් අහවල් පුද්ගලයින් කියනුයේ නිවැරදි දෑ දැයි සොයමින් කාලය වැය කිරීමට වඩා ප්‍රයෝජනවත් වේ. තවද මූලික බුද්ධ භාෂිතය අඩංගු ත්‍රිපිටකයම මූලාශ්‍ර කරගන්නා බැවින් නොයෙක් පුද්ගලයින් විසින් පවසනු ලබන අධර්මය අවිනය පිළිබඳ සාකච්ඡාව අඩුවන බැවින් එවන් අධර්මය අවිනය ප්‍රචලිත වීම ද ඉන් අඩුවේ. මූලික බුද්ධ භාෂිතයම දිගින් දිගටම ගුරු කොට ගන්නා බැවින් ත්‍රිපිටකය මූලාශ්‍ර කරගෙන ධර්මය හැදැරීමට යොමුවීම බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතියට ද හේතු වේ.

එසේ උවද යම් යම් පුද්ගලයින් විසින් අධර්මය අවිනය ප්‍රකාශ කරනු ලබන විට එවන් දෑ අධර්මය අවිනය ලෙස සලකිමින් සාකච්ඡාවට ලක් කිරීම ප්‍රයෝජනවත් විය හැක. එනිසා එවන් සාකච්ඡාවන්හි යෙදීමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වැළකීම සුදුසු නොවේ. ධර්මය හදාරනු ලබන අය විසින් නොයෙකුත් අය විසින් දේශනා කරනු ලබන දෑ ඇසුරින් ධර්මය ඉගෙනීමට ප්‍රමුඛත්වය නොදී ත්‍රිපිටකය මූලාශ්‍ර කරගෙන එයින් ධර්මය ඉගෙන ගැනීමට ප්‍රමුඛත්වය දී කටයුතු කිරීම වඩාත් ඵලදායී වේ.

ධර්ම සාකච්ඡාවන්ට ඔබ සැමගේ එකතුවීම ඵලදායී වෙත්වා!
Post Reply