ගංගොඩවිල සෝම හිමිගේ ශාසනික සේවය කෙබඳු වී ද?

General discussions (පොදු සාකච්ඡා).
Post Reply
kamal
Posts: 27
Joined: Thu Nov 26, 2020 12:11 am

ගංගොඩවිල සෝම හිමිගේ ශාසනික සේවය කෙබඳු වී ද?

Post by kamal »

බොහෝ දෙනෙක් ගංගොඩවිල සෝම හිමි ගැන කතා කරනවා. එහිමියන් ලක්දිව බුදු සසුනට කරන ලද සේවය කෙබඳු වී දැයි මා දැනුවත් නැහැ. ඒ පිළිබඳ දන්නා කෙනෙක් ඒ ගැන සඳහන් කරන්නේ නම් පින්.

තෙරුවන් සරණයි!

කමල්
Post Reply